మమ్మల్ని క్రింది అడ్రస్ నందు సంప్రదించండి

డాక్టర్ సింగరి సంజీవ్ కుమార్
45 /142 A1 , వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయము దగ్గర, వెంకటరమణ కాలనీ, కర్నూలు.
ఫోన్: 9177477125/ 8186825453