క్యాంపెయిన్- తేదీ - 09-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 08-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 06-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 05-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 04-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 03-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 02-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 01-04-2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 31 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 30 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 29 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 28 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 27 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 26 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 25 -03 -2019
క్యాంపెయిన్- తేదీ - 24 -03 -2019
పత్తికొండ రోడ్ షో - తేదీ - 23 -03 -2019
సంజీవ్ అన్న తో పాటు ప్రచారానికి వచ్చిన హఫీజ్ ఖాన్ గారు, ఆలీ గారు, తనీష్ గారు
బుట్ట రేణుక గారి సపోర్ట్ తో నామినేషన్ దాఖలు చేసిన సంజీవ్ అన్న
క్యాంపెయిన్
పేదల డాక్టర్
ఉత్తమ నాయకుడు
ప్రియ నేస్తం
సామజిక సేవ
కుటుంబము
వై ఎస్ అర్ సి పి